Allmänna villkor: ADHD Care by Modigo AB

1. Inledande bestämmelser

 • Dessa Allmänna villkor (Allmänna villkor) gäller för samtliga tjänster som ADHD Care by Modigo AB u.ä.t, orgnr 559258-0798 (ADHD Care) tillhandahåller i form av digitala tjänster för medicinsk behandling av ADHD (Tjänsterna).
 • Tjänsten är inte till för att användas vid situationer som kräver akut sjukvård. I sådana situationer ska den allmänna vården anlitas genom att ringa SOS Alarm eller omedelbart uppsöka akutmottagning vid närmaste sjukhus.
 • ADHD Care bedriver digital behandling av ADHD för patienter med dokumenterad diagnos i form av neuropsykiatrisk utredning. För en patientsäker vård erbjuds behandling till patienter som är utan komplicerad psykiatrisk samsjuklighet och utan tydliga medicinska kontraindikationer.
 • Kunden/patienten (Kunden) har muntligen eller skriftligen (via ADHD Cares websida) beställt Tjänsterna från ADHD Care.
 • Överenskommelsen om Kundens köp av Tjänsterna utgör tillsammans med dessa Allmänna villkor avtalet (Avtalet) mellan ADHD Care och Kunden beträffande Kundens köp av, och ADHD Cares tillhandahållande av, Tjänsterna. Genom att beställa Tjänsterna anses Kunden ha godtagit dessa Allmänna villkor. ADHD Care kan komma att ändra dessa Allmänna villkor från tid till annan. Den senaste versionen finns alltid på ADHD Cares hemsida, adhdcare.se. Ändringar i villkoren gäller för de Tjänster som påbörjas efter det att den ändrade versionen lagts ut på̊ hemsidan.

2. Tjänsterna

 • Tjänsterna består i ett för Kunden utformat behandlingsupplägg för ADHD enligt följande av patienten valbara delar. 1) Introduktionssamtal, 2) Medicinsk behandling och uppföljning första året samt  3) Medicinsk årsuppföljning samt stöd långsiktigt.
 • Tjänsterna tillhandahålls digitalt via säker web, telefon och videomöte. Inloggning till Tjänsterna sker med mobilt bank-ID.
 • Tjänsterna utgör ett paket med olika av Kunden valbara delar enligt vad som beskrivs i punkten 2.1, där den medicinska behandlingen (del 2 och 3) pågår under minst ett år. Beställning av dessa Tjänster omfattar således minst ett års behandling.
 • Kunden måste vara minst 18 år för att vara en registrerad användare av och nyttja Tjänsterna. Nyttjandet får endast avse personlig medicinsk konsultation. Den som är vårdnadshavare för ett barn har dock rätt att nyttja Tjänsten för barnets räkning. Personer under 18 år läggs till på vårdnadshavarens konto av vårdnadshavaren. När Tjänster avser barn är det vårdnadshavaren om är Kund. För att beställa Tjänster måste Kunden skapa ett konto. Kunden ansvarar för användningen av kontot. Kontot får endast nyttjas av Kunden (dvs den användare som kontot registrerats på), i förekommande fall får konto användas av det barn som Tjänsterna avser. Konto får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan.

3. Beställning och avbeställning

 • Tjänsterna beställs genom att Kund vänder sig till ADHD Care via adhdcare.se och beställer aktuell Tjänst.
 • Oavsett hur beställning gjorts, får Kunden en Bekräftelse från ADHD Care. Genom denna Bekräftelse ingås Avtalet mellan Kunden och ADHD Care (se punkten 1.3). Kunden kan därvid ångra köpet inom 14 dagar från det att Bekräftelsen skapades. Mer information om ångerrätten finns på https://www.hallakonsument.se/lagar/lagen-om-distansavtal-och-avtal-utanfor-affarslokaler/.
 • Ångerrätt gäller dock inte för genomförda samtal och digitala besök (avseende samtliga delar enligt vad som anges i punkten 2.1), remisser till provtagning etc. vilka redan har skickats, samt för påbörjad medicinsk behandling enligt vad som anges i punkten 2.1 avseende del 2 och 3 eftersom det är en personligt framtagen tjänst för varje unik Kund.
 • Tjänsterna som anges i punkten 2.1 avseende del 2 och 3, avser medicinsk behandling under minst ett år, vilket innebär att beställning av dessa Tjänster omfattar minst ett års behandling.
 • Tjänsten kan pausas en (1) gång om Kunden blir gravid och därigenom inte rekommenderas att fortsätta med den medicinska behandlingen. Eventuell kvarstående delbetalning fortlöper likväl även under pausen fram till dess att hela behandlingskostnaden är betald. Kunden kan nyttja den kvarstående delen av Tjänsten efter graviditet och eventuell amning. Tjänsten måste dock återupptas inom 2 år (24 månader) räknat från att behandlingen pausades. I annat fall avslutas Tjänsten utan rätt till återbetalning av behandlingskostnaden.
 • Tjänst behöver aktivt förnyas inför ny 12-månadersperiod. Förnyas inte Tjänsten avslutas den då 12 månader passerat.
 • För det fall Kund inte önskar fortsätta den medicinska behandlingen med aktuell läkare/psykolog kan Kunden begära att denne byts ut. ADHD Care ska då snarast ersätta den läkare/psykolog som behandlar Kunden.
 • Avbokning eller ombokning av tid ska ske senast 24 timmar innan bokad tid. Om avbokning sker senare än 24 timmar innan så debiteras 700 kr för Introduktionssamtal och 400 för Återbesök. För uteblivet besök debiteras fullt betalt belopp.

4. ADHD Cares åtaganden

 • ADHD Care ska leverera Tjänsterna i enlighet med för medicinsk behandling gällande lagar och föreskrifter (såsom bland annat hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), patientsäkerhetslagen (2010:659), patientdatalagen (2008:355), Socialstyrelsens riktlinjer och policys för behandling inom ADHD), vetenskap och beprövad erfarenhet, samt god sed på marknaden.
 • ADHD Care har för Tjänsternas tillhandahållande och därvid den medicinska behandlingens utförande, erforderligt utbildad personal med den kompetens och erfarenhet som fordras, såsom legitimerade läkare, psykologer och sjuksköterskor.
 • ADHD Care har för Tjänsternas utförande erforderliga försäkringar.
 • ADHD Care är registrerad vårdgivare hos Inspektionen för Vård och Omsorg.

5. Kundens åtaganden

 • Kunden ansvarar för att vid försämring av det behandlade tillståndet, vända sig till allmän vårdinrättning, vårdcentral eller akutmottagning på sjukhus.
 • Kunden ansvarar för att lämna korrekta uppgifter både vad avser kunduppgifter och vad avser vårduppgifter. Vidare ansvarar Kunden för att hålla uppgifterna korrekta och uppdaterade under den tid Tjänsterna tillhandahålls.
 • Kunden ansvarar för att hålla inloggningsuppgifter och andra kund- och kontouppgifter strikt konfidentiella och inte sprida dem.
 • Kunden ansvarar för att följa läkemedelsordination enligt överenskommelse med läkaren och att vid biverkningar eller andra symtom relaterat behandlingen omedelbart kontakta ADHD Care eller sätta ut ordinerad medicin.

6. Priser och betalningsvillkor

 • Tillämpliga priser finns angivna på ADHD Cares hemsida adhdcare.se.
 • ADHD Care erbjuder olika betalalternativ via ADHD Cares avtal med finansiella institut. Dessa alternativ presenteras på hemsidan.

7. Force majeure

Om ADHD Care förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på grund av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom blixtnedslag, arbetskonflikt (inklusive strejk och lock-out), eldsvåda, ändrade myndighetsbestämmelser, samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer på grund av sådana omständigheter, ska detta medföra befrielsegrund som medför befrielse från att tillhandahålla Tjänst, samt skadestånd och andra påföljder.

8. Ansvarsbegränsning

 • ADHD Care ansvarar inte för tekniska fel, störningar i eller tillgänglighet till Tjänsterna. Inte heller för förlust av data, eller indirekt skada.
 • ADHD Care ansvarar inte för att Kund lämnar felaktiga uppgifter eller inte håller uppgifter uppdaterade och korrekta, såväl vad avser information om Kunden/kontot, som vad avser hälso- och vårdinformation. ADHD Care ansvarar heller inte för Kunds eller någon utomståendes missbruk av konto eller för sådana konsekvenser och skador som därvid uppkommer.
 • ADHD Care baserar sina utlåtanden och råd på de uppgifter som Kunden lämnat i frågeformuläret och de prover som tagits. ADHD Cares ansvar för korrekta utlåtanden och råd förutsätter att de uppgifter som lämnas överensstämmer med verkligheten och att provsvaren är riktiga.
 • Såvitt inte annat följer av tvingande lag är ADHD Cares inte skyldig att utge någon ersättning för skada som vållas till följd av fel eller försummelse eller avtalsbrott från ADHD Cares sida. Skulle sådan skyldighet ändå föreligga till följd av tvingande lag, är ADHD Cares ansvar begränsat till ett belopp som motsvarar den ersättningen Kunden erlägger för Tjänsterna under ett år, såvida inte annat följer av tvingande lag. ADHD Care är inte skyldigt att utge viten.

9. Dataskydd

ADHD Care är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som behandlas i samband med förfrågningar och Tjänsterna. ADHD Care hanterar personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), Patientdatalagen, samt Modigo-gruppens gemensamma personuppgiftspolicy.

10. Tillämplig lag och tvister

Svensk rätt tillämpas på dessa Allmänna villkor samt Avtalet i övrigt. Vid tvist med anledning av Avtalet kan Kund vända sig till Allmänna reklamationsnämnden. I övrigt ska tvist avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. För synpunkter på vården kan Kund också vända sig till patientnämnden i aktuell region eller till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

_______

Dessa Allmänna villkor har antagits av ADHD Care för Tjänster inom ADHD Care den 1 oktober 2020.