Avtal inför uppstart av medicinsk behandling

Läkemedelsbehandling för ADD/ADHD används för att minska dina symtom och för att förbättra ditt sätt att fungera i vardagen. Behandlingen behöver oftast kombineras med andra insatser såsom psykoterapi, hjälpmedel eller fysisk aktivitet för att uppnå bästa möjliga resultat.

Detta avtal är utformat för att säkerställa att behandlingen kan inledas och följas upp på ett sätt som är både säkert och effektivt för dig.

Jag förstår och samtycker till nedanstående under tiden jag behandlas inom ADHD Care:

 1. Jag är medveten om att läkare på ADHD Care följer Läkemedelverkets behandlingsrekommendationer. Detta inkluderar bl.a. val av förstahandspreparat, högsta rekommenderade doser och kombination av preparat.
 2. Jag kommer att ta min medicinering enligt ordination.
 3. Jag kommer inte att öka eller minska min dosering utan godkännande av min läkare eller sjuksköterska.
 4. Jag kommer att hålla mina planerade uppföljningstider och följa de rekommendationerna jag får från min läkare och sjuksköterska gällande t.ex. kontroller av blodtryck, puls och vikt.
 5. Jag kommer att informera ADHD Care ifall jag behöver göra ett längre uppehåll från min medicinering (längre än 1 vecka), för att diskutera lämplig planering gällande eventuell återinsättning.
 6. Jag kommer inte att få medicinering mot ADD/ADHD utskriven från andra vårdgivare än ADHD Care under tiden jag behandlas inom ADHD Care.
 7. Jag kommer att informera ADHD Care inom rimlig tid ifall jag får annan medicinering för psykisk ohälsa ordinerad av annan vårdgivare (t.ex. primärvården eller annan psykiatrisk mottagning) eller om min aktuella medicinering för psykisk ohälsa ändras. Detta inkluderar bl.a. sömnmedicinering, ångestdämpande och antidepressiva preparat.
 8. Jag kommer att informera ADHD Care ifall jag utreds för eller blir diagnostiserad med någon fysisk sjukdom (t.ex. diabetes, sköldkörtelrubbning eller hjärtsjukdom) under tiden jag behandlas på ADHD Care. Detta för att diskutera om min behandling mot ADD/ADHD behöver justeras.
 9. Jag är medveten om att läkemedel förskrivs endast för eget bruk. Jag kommer inte att ge, låna eller sälja min medicinering till någon annan, inklusive familjemedlemmar och anhöriga, oavsett omständigheter.
 10. Jag kommer förvara läkemedel på en säker plats, helst låst och utom synhåll.
 11. Jag förstår att borttappad eller bestulen medicinering inte ersätts av ADHD Care med nya recept, oavsett omständigheter.
 12. Jag är medveten om att mina recept inte kommer att förnyas tidigare än överenskommet och utifrån vad som av ansvarig läkare/sjuksköterska bedöms vara motiverat.
 13. Jag kommer inte att använda illegala droger under tiden jag medicineras för ADD/ADHD. Jag samtycker till att lämna drogscreening i form av urin- eller salivprov vid behov och om min läkare ordinerar detta.
 14. Jag kommer omedelbart att informera ADHD Care om jag blir eller planerar att bli gravid, för att diskutera utsättning eller nedtrappning av medicinering som potentiellt kan skada fostret.
 15. Jag förstår och accepterar att ADHD Care kan avbryta förskrivningen av min medicinering om jag bryter mot detta avtal eller misslyckas följa klinikens regler och rekommendationer.

 

Som blivande patient på ADHD Care vill vi också att du är medveten om övriga villkor som gäller för kliniken.

Jag förstår och samtycker till nedanstående:

 • Jag är införstådd med att ADHD Care under inga omständigheter är återbetalningsskyldig för tjänster jag köpt. Det gäller exempelvis om jag som patient bestämmer mig för att avbryta behandlingen. Detta gäller även om jag är i behov av mer omfattande vård eller om jag är i behov av högre doser än Läkemedelsverkets rekommendationer och blir remitterad av ADHD Care för övertag av behandling inom regionen.
 • Om jag önskar att behandlingen övertas av annan vårdgivare är jag själv ansvarig för att i god tid meddela önskemål om remittering till ADHD Care. ADHD Care kan inte garantera vård inom regionen i samband med att en tjänst löper ut.
 • Jag införstådd med att uppföljningar av medicinsk behandling sköts av patientansvarig sjuksköterska som arbetar i nära samarbete med läkaren. Om sjuksköterskan anser att ett läkarbesök är aktuellt kan det bokas in. Om fler läkarbesök önskas finns möjlighet att separat boka och betala för dessa.
 • Jag är medveten om att ADHD Care inte erbjuder alla typer av intyg eller har möjlighet till sjukskrivning. Vissa intyg som ADHD Care erbjuder medför en extra kostnad.
 • Jag är medveten om att ADHD Care endast förskriver läkemedel avsedda för behandling av ADHD samt lättare sömnsvårigheter.